Olet tässä:  Etusivu  -  Konsultointi  -  Kysymykset ja vastaukset  -  Mielenterveys  -  Kysymys-vastaus
  Kirjaudu Sosiaaliporttiin, kun
  • haluat kysyä konsultointipalvelussa
  • osallistua keskustelufoorumiin
Tunnus:   
Salasana:   
   
 
 
 

23.11.2007

Milloin mielenterveyskuntoutuja voi saada hoitotukea? Milloin laaditaan kuntoutussuunnitelma?

Kysymys:

Sosiaalitoimistossa on asiakkaina muutamia mielenterveyssyistä eläkkeellä olevia henkilöitä. Muutamalla heistä on tulona vain kansaneläke, koska he ovat sairastuneet nuorina. Heillä on jokapäiväisiä vaikeuksia sairaudestaan:
vaikeus hoitaa raha-asioita, vaikeus hoitaa yleensäkinasioita , koska on hankala olla yhteyksissä kehenkään, vaikeuksia kodinhoidossa, vaikeuksia vuorokausirytmin ylläpidossa, vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa jne. eli sairaudesta on jokapäiväistä haittaa.

Usein heillä on myös kuluja sairaalahoidoista sairautensa vuoksi. Harvoilla on hoitotukea. Yhden kanssa haettiin hoitotukea, mutta hakemus hylättiin, koska hänellä ei ole suoranaisia kuluja sairaudestaan. Hän ei ole nyt muutamaan vuoteen ollut sairaalahoidossakaan. Kenellään ei ole kuntoutussuunnitelmaa.

Kysyn nyt milloin mielenterveyskuntoutuja voi saada hoitotukea? Milloin laaditaan kuntoutussuunnitelma?
Täällä on psykiatrin vastaanottoja harvoin, joten palveluna ovat erikoissairaanhoitajan luona käynnit harvakseltaan. Arjen kysymykset jäävät tänne sosiaalitoimistoon selviteltäväksi. Kyseessä tällöin on yleensä toimeentulotuki ja joskus kotipalvelu tukipalveluineen ja sosiaalityön palveluna asioiden hoidossa avustaminen. Uutena on nyt alkanut projektimuotoisena päivätoiminta, joka siirtyy ensi vuonna ilmeisesti kunnan kustannettavaksi.

Asiakkaat ovat pitkäaikaisesti ja vaikeasti sairaita, jolloin tuntuu kohtuuttomalta että he eivät saa hoitotukea tai että heillä ei ole kuntoutussuunnitelmaa. Heidän vaikeutensa vertautuvat vammaisten henkilöiden vaikeuksiin, mutta mielenterveydellisiä sairauksia sairastaville ei ole samanlaista systeemiä kuin vammaisille henkilöille, joka takaisi palvelut ja suunnitelmat. Mielellämme tulisimme sosiaalitoimistosta mukaan kuntoutussuunnitelman tekoon siten että palvelusuunnitelmamme yhdistettäisiin siihen.

Tietenkin yksi vaikeus on asiakkaan saaminen mukaan tällaisiin suunnitelmiin ja neuvotteluihin. Joillakin ei ole sairaudentuntoakaan ja jotkut ovat tottumattomia, lisäksi on vaikeus neuvotteluihin.
Voisitte "avata" mielenterveysasiakkaan sosiaaliturvaa ja kuntoutussuunnitelma-asioista?

Vastaus:


Eläkkeensaajan hoitotuen (1.1.2008 eläkettä saavan hoitotuki) tavoitteena on tukea sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvata hänelle sairaudesta tai vammasta aiheutuvia erityiskustannuksia.

Toimintakyvyn alenemista ei ole laissa tai asetuksessa määritelty

Hoitotuki voidaan myöntää henkilölle, jonka toimintakyvyn voidaan arvioida olevan sairauden tai vamman vuoksi alentunut ainakin vuoden ajan. Määräaikaa arvioitaessa huomioidaan niin kulunut kuin tulevakin aika.
Toimintakyvyn alenemista ei ole laissa tai asetuksessa määritelty. Sillä tarkoitetaan jokapäiväisessä elämässä tarvittavien toimintojen heikkenemistä, kykyä huolehtia itsestään, selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai asioinnista kodin ulkopuolella. Toimintakyvyn alentumista arvioitaessa otetaan huomioon niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinen toimintakyky henkilön omassa ympäristössä.

Kun hakijan toimintakyky on alentunut, ratkaisee avun tai ohjauksen ja valvonnan tarve taikka erityiskustannusten määrä sen, minkä suuruinen hoitotuki hänelle myönnetään.

Kelan ohjeet toteavat, että on huomioitava niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin toimintakyky

Laki ja Kelan ohjeet eivät mitenkään sulje pois psyykkisen sairauden vuoksi vammautuneita. Kelan ohjeet päinvastoin toteavat, että on huomioitava niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin toimintakyky.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisetkaan eivät aina miellä psyykkistä sairautta vammauttavaksi eivätkä näin osaa ohjata asiakkaita hakemaan hoitotukea. Ongelmaksi on myös muodostunut toimintakyvyn alenemisen ja siitä johtuvan avuntarpeen kuvaaminen.

Mielenterveyden keskusliitto on kouluttanut ammattilaisia tässä asiassa ja järjestää jatkossakin koulutusta tarpeen mukaan. Mielenterveyden keskusliiton www.mtkl.fi nettisivuilta löytyy myös ohjeita hoitotuen hakemista varten.

Useimpien kuntoutusetuuksien saaminen edellyttää kuntoutussuunnitelmaa

Kuntoutussuunnitelma on parhaimmillaan kuntoutujan ja työntekijöitten työväline ohjaamaan kuntoutuksen toteutumista.
Useimpien kuntoutusetuuksien saaminen edellyttää kuntoutussuunnitelmaa, josta selviää päätöksen perusteeksi tarvittavat tiedot.
Kuntoutussuunnitelman laatimisesta vastaa se yksikkö, jolla on hoito- ja kuntoutusvastuu. Jos toimijoita on useita, se tehdään yhteistyönä. Suunnitelman tekemisessä on tietenkin mukana kuntoutuja itse ja tarvittaessa omaisia ja muuta verkostoa. Kuntoutussuunnitelma voidaan laatia erilliselle lomakkeelle tai se voi olla osana lääkärin tekemää B-lausuntoa. Kuntoutussuunnitelman allekirjoittaa laatimisesta vastaava lääkäri.

Tapauskohtaisia neuvoja hoitotuen hakemiseen tai kuntoutussuunnitelman laatimiseen voi kysyä mm. Mielenterveyden keskusliiton tietopalvelu Propellista puh.020391920 , avoinna ma,ti,to, klo 9-14 ja ke klo 9-16.

Vastauksen laati mielenterveyden konsulttiryhmän Maija Nykopp, vastauksen laatimiseen osallistui myös Pirkko Jantunen.

Keskustele aiheesta

Plus 6
Miinus 2
 
Kommentit: 0
Kommentointi on sallittu vain kirjautuneille käyttäjille.
kommentoi

Kirjauduttuasi sisään palveluun voit kommentoida konsultointipalvelun kysymyksiä ja vastauksia

Kysymykset ja vastaukset - mielenterveys


- Psykoterapeutiksi Espanjaan
(4.4.2012 9:37:12)
- Yksityisen psykoterapian tukeminen, kun sairaanhoitopiirillä ei ole enää varoja siihen
(10.10.2011 8:47:52)
- Mielenterveyskuntoutujan oikeus kuljetuspalveluihin
(23.5.2011 9:58:26)
- Seksuaalisesti hyväksikäytetyn ohjaaminen tuen piiriin
(24.9.2010 17:16:55)
- Rajoittamisoikeudet avohuollossa
(3.5.2010 10:37:00)

-Aikaisemmat